Tag

เหล็กเส้นมหาชัย

คุณรู้หรือไม่ เหล็กเส้นมีวิธีการผลิตอย่างไร

ในการผลิตเหล็กเส้นจะมีวัตถุดิบที่สำคัญ ได้แก่ เศษเหล็ก ซึ่งจะเป็นเศษเหล็กที่รับซื้อมาทั้งใน และต่างประเทศ โดยจะจัดกองเก็บไว้ในยุ้งเหล็ก