Day

ธันวาคม 14, 2022

เหล็กเส้น มอก.ฉบับใหม่ มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง

เหล็กเส้น มอก.ฉบับใหม่ มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง เหล็กเส้นมีความสำคัญต่องานก่อสร้างเป็นอย่างมาก นิยมเรียกกันโดยทั่วไปคือ เหล็กเส้นก่อสร้าง หรืออาจเรียกเหล็กเสริม ใช้สำหรับรับแรงงานคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานก่ออิฐ และเนื่องจากปี 2559 ทางสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. ได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ