Day

November 9, 2022

ประเภทและกระบวนการผลิตเหล็กเส้น

ประเภทและกระบวนการผลิตเหล็กเส้น  เหล็กเส้นมีความสำคัญต่องานก่อสร้างเป็นอย่างมาก นิยมเรียกกันโดยทั่วไปคือ เหล็กเส้นก่อสร้าง หรืออาจเรียกเหล็กเสริม ใช้สำหรับรับแรงงานคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานก่ออิฐ