Day

November 15, 2021

เหล็กเส้นข้ออ้อยที่มีสัญลักษณ์ตัว T และไม่มีตัว T ต่างกันอย่างไร

ความแตกต่างของเหล็กเส้นข้ออ้อยทั้งสองประเภท ในขั้นตอนการผลิตที่ทำให้เหล็กที่ผ่านกรรมวิธีทางความร้อนมีความแข็งที่ผิว