Day

ตุลาคม 25, 2021

เหล็กเส้นยาวกี่เมตร

เหล็กเส้นเป็นเหล็กพื้นฐานสำหรับงานก่อสร้างเลยก็ว่าได้ เนื่องจากทุกโครงการก่อสร้างจำเป็นต้องใช้เหล็กเส้นในการใช้งานด้านต่าง ๆ