Day

July 20, 2021

เหล็ก 5 ประเภทที่นิยมนำมาใช้ในงานก่อสร้าง

เราจะนำเหล็กมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะในวงการก่อสร้าง โดยเหล็กนั้นมีหลายประเภท และมีคุณสมบัติในการนำไปใช้งานที่แตกต่างกัน