Day

June 8, 2021

โครงหลังคาเหล็กกล่องตอบโจทย์การใช้งานหรือไม่

สำหรับเหล็กรูปพรรณ เป็นวัสดุทดแทนไม้ที่ผลิตออกมาจากระบบอุตสาหกรรม ซึ่งเหล็กรูปพรรณที่นิยมนำมาใช้ทำโครงหลังคาจะเป็น เหล็กกล่อง เนื่องจากเหล็กกล่องมีหลายขนาด