Day

May 25, 2021

ลวดเชื่อมไฟฟ้าแต่ละขนาดเหมาะกับเหล็กประเภทใดบ้าง

การเลือกซื้อลวดเชื่อม นอกจากจะต้องพิจารณาถึงลักษณะงานที่ทำ และทราบรายละเอียดของงานแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงขนาดที่เหมาะสมระหว่างลวดเชื่อมไฟฟ้า และตัวชิ้นงานเองด้วย