Day

May 11, 2021

รู้หรือไม่ เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมมีคุณสมบัติอย่างไร

เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม หรือที่พี่ ๆ ช่างนิยมเรียกกันว่าแป๊บเหลี่ยม เป็นเหล็กรูปพรรณรีดร้อนที่มีหน้าตัดเท่ากันทั้งสี่ด้าน ทำมุม 90 องศา