Day

January 5, 2021

วิธีการตรวจสอบคุณภาพของเหล็กกล่อง

เหล็กกล่องเป็นเหล็กรูปพรรณที่ช่างส่วนใหญ่มักเรียกกันว่า เหล็กแป๊บ หรือเหล็กกล่องไม้ขีด ซึ่งการที่เราจะนำเหล็กกล่อง มาใช้ในงานก่อสร้างต้องตรวจดูคุณภาพก่อนนำมาใช้งาน