Day

December 29, 2020

เหล็กกล่องกัลวาไนซ์แตกต่างจากเหล็กกล่องทั่วไปอย่างไร ?

หลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับเหล็กกล่องกันมาบ้างแล้วซึ่งเหล็กกล่องเป็นเหล็กรูปพรรณ โดยแบ่งเป็นสองประเภทคือเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม และเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมแบน