Day

December 17, 2020

รู้ยัง..เหล็กกล่องทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิด

ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปการใช้โครงสร้างเหล็กกล่องมาทำเฟอร์นิเจอร์จึงได้มีมากมายขึ้น นั่นเป็นเพราะว่าโครงสร้างแบบเหล็กกล่องมีความแข็งแรงทนทาน