Day

December 2, 2020

เหล็กตัวซีคืออะไร

เหล็กตัวซีเหมาะสำหรับงานโครงสร้างทั่วไปที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมาก เช่น งานทำโครงหลังคา เสาค้ำยัน และโครงสร้างที่อยู่อาศัย เส้าค้ำยันที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมาก เป็นต้น