Category

เหล็กเกรดบี

เหล็กเกรดบี

เหล็กเกรดบี คือ เหล็กรูปพรรณที่มีกระบวนการผลิตและวัตถุดิบใหม่เหมือนเหล็กเกรดเอทุกอย่าง จะต่างกันตรงที่มีรอยต่อจาการเชื่อมต่อของวัตถุดิบหรืออาจจะเป็นเหล็กที่มีตำหนิเล็กน้อย ซึ่งสามารถนำมาใช้ในงานโครงสร้างแทนเหล็กเกรดเอได้ตามปกติทุกประการ จึงทำให้เหล็กเกรดบีนิยมนำมาใช้ในการก่อสร้าง ต่อเติม และซ่อมแซมแทนเหล็กเกรดเอ เพราะเหล็กเกรดบี มีราคาถูกกว่าเหล็กเกรดเอค่อนข้างมาก

เหล็กเกรดบี

เหล็กเกรดบี คือ เหล็กรูปพรรณที่มีกระบวนการผลิตและวัตถุดิบใหม่เหมือนเหล็กเกรดเอทุกอย่าง จะต่างกันตรงที่มีรอยต่อจาการเชื่อมต่อของวัตถุดิบหรืออาจจะเป็นเหล็กที่มีตำหนิเล็กน้อย ซึ่งสามารถนำมาใช้ในงานโครงสร้างแทนเหล็กเกรดเอได้ตามปกติทุกประการ จึงทำให้เหล็กเกรดบีนิยมนำมาใช้ในการก่อสร้าง ต่อเติม และซ่อมแซมแทนเหล็กเกรดเอ เพราะเหล็กเกรดบี มีราคาถูกกว่าเหล็กเกรดเอค่อนข้างมาก

เหล็กเกรดบี

เหล็กเกรดบี คือ เหล็กรูปพรรณที่มีกระบวนการผลิตและวัตถุดิบใหม่เหมือนเหล็กเกรดเอทุกอย่าง จะต่างกันตรงที่มีรอยต่อจาการเชื่อมต่อของวัตถุดิบหรืออาจจะเป็นเหล็กที่มีตำหนิเล็กน้อย ซึ่งสามารถนำมาใช้ในงานโครงสร้างแทนเหล็กเกรดเอได้ตามปกติทุกประการ จึงทำให้เหล็กเกรดบีนิยมนำมาใช้ในการก่อสร้าง ต่อเติม และซ่อมแซมแทนเหล็กเกรดเอ เพราะเหล็กเกรดบี มีราคาถูกกว่าเหล็กเกรดเอค่อนข้างมาก