Day

August 8, 2022

เหล็กเส้นในงานคอนกรีต

เหล็กเส้นในงานคอนกรีต การทำงานของคอนกรีตกับเหล้กเส้นนิยมเรียกกันว่าคอนกรีตเสริมเหล็กสามารถรับแรงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ดีและมีความแข็งแรงที่เพิ่มมากขึ้นการเสริมเหล็กในจุดเชื่อมที่เกิดแรงเฉือน