Day

May 18, 2021

ทำไมต้องใช้เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ทำโครงสร้างหลังคา

เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ เป็นเหล็กกล่องที่นำไปผ่านกระบวนการผลิตโดยการนำเหล็กกล่องไปชุบ พ่น หรือทากัลวาไนซ์เพื่อป้องกันการเกิดสนิม